ŚCIEZKA DYDAKTYCZNA

SPOTKANIE z PRZYRODĄ W ROSKOSZY

Zapraszamy do odwiedzenia naszego parku i zapoznania się z treścią ścieżki dydaktycznej wyznaczonej na terenie Zespołu Dworsko Parkowego w Roskoszy, dzięki której mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, jak również poszerzenia wiedzy na temat środowiska naturalnego.

Chcemy aby dzięki indywidualnym lub grupowym spotkaniom z przyrodą w Roskoszy towarzyszyło:

 • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia z przyrodą,
 • rozwijanie troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą, jakość życia na Ziemi,
 • rozwijanie świadomej aktywności na rzecz ochrony przyrody,
 • dostrzeganie czynników sprzyjających
  i zagrażających rozwojowi środowiska.

Mamy nadzieję że efektem takich zajęć będzie:

 • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i ich rodziców mieszkających w środowisku miejskim i wiejskim w pobliżu ciekawych przyrodniczo miejsc rekreacyjnych
 • zachęcenie do bezpośredniego kontaktu z naturą
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, nabycie nawyków jej szanowania
 • dostrzeganie zagrożeń w naturalnym środowisku
 • poznanie biocenoz omawianych w programach nauczania  oraz charakterystycznej dla nich fauny i flory

Copyright © 2020  Roskosz.                                                   Projekt i wykonanie strony: